Investeringar och ekonomisk strategi

Författare: webmaster Sida 1 av 2

Strategisk användning av factoring

Inom det dynamiska finanslandskapet utgör factoring en viktig källa till kapital för företag som strävar efter tillväxt och finansiell stabilitet. Genom att sälja sina fakturor till en factoring-leverantör kan företag omvandla fryst kapital i utestående fakturor till omedelbar likviditet. Denna process inte bara frestar på företagets kassaflöde utan också erbjuder en strategisk väg för att hantera kreditrisk och investera i framtida tillväxtmöjligheter.

Vad innebär factoring?

Factoring innebär att ett företag säljer sina fakturor till en tredje part (en factoring-leverantör) till ett rabatterat pris. Företaget får betalt direkt, vilket eliminerar väntetiden på kundbetalningar och förbättrar kassaflödet. Denna finansieringsmetod är särskilt användbar för små till medelstora företag som kan ha svårigheter att säkra traditionell finansiering eller som behöver snabb tillgång till kapital för att möta löpande utgifter eller kapitalisera på tillväxtmöjligheter.

Centrala fördelar med factoring

Genom att utnyttja factoring kan företag åtnjuta flera fördelar, som direkt påverkar deras finansiella hälsa och tillväxtpotential. Några av de mest betydelsefulla fördelarna inkluderar:

 • Omedelbar förbättring av likviditeten: Snabb tillgång till kontanter från utestående fakturor.
 • Effektiv kreditriskhantering: Många factoring-leverantörer tar över risken för kundens oförmåga att betala.
 • Administrativ lättnad: Factoringbolaget hanterar insamling och kreditkontroller, vilket minskar företagets administrativa börda.
 • Eliminering av kreditvärderingsbehovet: Tillgång till finansiering baseras på kundernas kreditvärdighet, inte företagets.

Hur väljer man rätt factoringpartner?

Att välja rätt factoringpartner är avgörande för att maximera de potentiella fördelarna och minimera eventuella nackdelar. Företag bör överväga flera nyckelfaktorer när de väljer en factoring-leverantör, inklusive:

 • Kostnadsstruktur: Förstå alla avgifter och kostnader som är förknippade med factoringtjänsten.
 • Tjänstens flexibilitet: Förmågan att välja vilka fakturor som ska factoras och när.
 • Rykte och pålitlighet: En leverantör med ett starkt rykte ger säkerhet och förtroende.
 • Kundservice och support: Tillgången på support och kvaliteten på kundservicen kan ha stor inverkan på samarbetet.

Factoring i en digital era

Med den fortsatta digitaliseringen av finanstjänster har även factoringbranschen genomgått signifikanta förändringar. Digitala plattformar och teknologiska innovationer har gjort processen snabbare, mer transparent och tillgänglig för ett bredare spektrum av företag. Detta innebär att företag nu kan dra nytta av factoring på ett mer flexibelt och kostnadseffektivt sätt, vilket öppnar upp nya möjligheter för tillväxt och utveckling.

Lediga jobb för fysioterapeuter

Fysioterapeuter är eftertraktade på arbetsmarknaden och det finns många lediga jobb som fysioterapeut. Efterfrågan på fysioterapeuter ökar i takt med att befolkningen blir äldre och behovet av rehabilitering växer. Här är en översikt över arbetsmarknaden och tips inför jobbsökandet för fysioterapeuter.

Efterfrågan på fysioterapeuter ökar

Det råder stor brist på fysioterapeuter i Sverige och behovet väntas öka de kommande åren. Befolkningen blir allt äldre och behovet av rehabilitering och fysioterapi ökar. Samtidigt går många fysioterapeuter i pension de kommande åren, vilket ökar efterfrågan ytterligare. Det innebär goda möjligheter till jobb för nyexaminerade fysioterapeuter. Det finns lediga jobb för fysioterapeuter inom både offentlig och privat sektor. Inom den offentliga sektorn söker framförallt landsting och kommuner fysioterapeuter till vårdcentraler, sjukhus och äldreboenden. Även inom den privata sektorn finns många arbetsgivare som efterfrågar fysioterapeuter, till exempel privata vårdcentraler, rehabiliteringskliniker och idrottsklubbar.

Olika arbetsuppgifter som fysioterapeut

Som fysioterapeut kan man arbeta med många olika patientgrupper och inriktningar. Vanliga arbetsuppgifter är undersökning, bedömning och behandling av patienter med smärta eller rörelseinskränkningar. Man kan till exempel jobba med äldre, personer med neurologiska sjukdomar eller idrottsskador. Arbetet sker ofta i nära samarbete med andra yrkesgrupper som läkare och arbetsterapeuter.

Viktigt med vidareutbildning

För att stärka sin kompetens och konkurrenskraft kan det vara bra att skaffa specialistutbildning eller vidareutbildning efter examen. Områden som ger merit är till exempel manuell terapi, idrottsskador eller neurologi. Det finns både kortare kurser och längre vidareutbildningar att söka. Det lönar sig att söka jobb brett när man är nyexaminerad fysioterapeut. Offentliga vårdcentraler och sjukhus brukar vara störst arbetsgivare, men titta gärna även på rehabiliteringskliniker, företagshälsovård och privatpraktik. Ha öppet för att arbeta på olika orter och inom olika inriktningar.

Personliga egenskaper viktiga

Personliga egenskaper som empati, lyhördhet och kommunikationsförmåga värderas högt hos fysioterapeuter. Det handlar mycket om att kunna motivera och vägleda patienter i deras rehabilitering. Visa att du är engagerad, driven och har ett professionellt förhållningssätt. Det ökar dina möjligheter att få ett arbete du trivs med. Sammanfattningsvis råder det goda möjligheter till arbete för fysioterapeuter i Sverige. Med rätt inställning och motivation går det att hitta ett stimulerande och utvecklande jobb efter examen.

Redovisning i Stockholm

Som företag finns det åtskilliga uppgifter att hantera vilka kräver stor insikt i redovisning och redovisningsprinciper. Att hitta hjälp med redovisning i Stockholm kan vara avgörande för att kunna fokusera på verksamheten. Bland de byråer som erbjuder redovisning i Stockholm, är det viktigt att hitta någon med kännedom om alla direktiv som råder. Det kommer ofta justeringar och politiska beslut vilka innebär att arbetet skall omstruktureras eller på annat sätt hanteras annorlunda än tidigare.

Redovisningsprinciper och bokföring

Redovisningsprinciper är en uppsättning grundläggande regler som styr hur företag redovisar sin finansiella ställning och resultat. Dessa principer ska följas vid upprättandet av balansräkning, resultaträkning och noter, och de har en stark ställning i frågor som inte regleras av lagen. De grundläggande redovisningsprinciperna i Årsredovisningslagen (ÅRL) ska också tillämpas vid upprättandet av årsbokslut. De viktigaste redovisningsprinciperna som ska tillämpas vid bokföring och redovisning är:

Fortlevnadsprincipen

Företaget förutsätts fortsätta driva sin verksamhet under överblickbar tid, vilket innebär att företaget normalt följer ordinarie redovisningsmässiga värderingsregler för tillgångar och skulder när man upprättar årsredovisningen.

Principen om konsekvent tillämpning och jämförbarhet

Enhetliga principer för värdering, klassificering och indelning av posterna i redovisningen ska tillämpas år från år. Företaget får normalt inte byta redovisningsprinciper mellan räkenskapsåren eftersom sådana byten stör jämförbarheten mellan olika räkenskapsår.

Försiktighetsprincipen

Företaget ska ta hänsyn till den osäkerhet som är förknippad med många händelser och omständigheter. Vid värdering av olika poster ska rimlig grad av försiktighet beaktas. Det innebär att tillgångar och intäkter inte får överskattas samt att skulder och kostnader inte får underskattas. Företaget får inte heller medvetet undervärdera tillgångar och intäkter eller övervärdera skulder, avsättningar och kostnader för att skapa dolda reserver.

Periodiseringsprincipen

Transaktioner och händelser ska bokföras när de inträffar och intäkter och kostnader tas upp de räkenskapsår som de är hänförliga till, oavsett betalningstidpunkten. Periodiseringsprincipen kan anses inrymma den s.k. matchningsprincipen som utgår från ett resultatorienterat synsätt.
Realisationsprincipen: intäkter och kostnader ska redovisas när en vara eller tjänst har levererats eller en prestation har utförts, oavsett om betalningen har skett eller inte.

Att följa redovisningsprinciperna är avgörande för att företagens årsredovisningar ska vara rättvisande och jämförbara över tid. Genom att tillämpa dessa principer kan företag ge en bättre förståelse av sin finansiella ställning och resultat till sina ägare, investerare, kunder och andra intressenter.

Så fungerar det att arbeta som bemanningssjuksköterska

Som bemanningssjuksköterska finns möjlighet att själv välja mycket när det kommer till jobb – till exempel vilka arbetstider som passar bäst med livspusslet, hur mycket eller lite arbetstid som önskas samt själv bestämma över var i landet det funkar att jobba. För att arbeta på detta sätt går det att ha en egen firma men det vanligaste är att samarbeta med ett bemanningsföretag – läs mer om hur det fungerar här.

Registrering hos bemanningsföretag

Första steget till att kunna arbeta som bemanningssjuksköterska är att registrera sig hos ett bemanningsföretag. Hos vissa går det att skicka in en intresseanmälan direkt på nätet, för att sedan gå vidare med personlig kontakt. Det krävs såklart en giltig legitimation för att kunna bli registrerad och företaget kommer göra kontroller för att säkerställa lämpligheten.

Varierande uppdrag som bemanningssjuksköterska

När samarbetet med bemanningsföretaget startar får en bemanningssjuksköterska tillgång till en portal där tillgängliga uppdrag visas. Som registrerad ges möjlighet att arbeta på uppdrag och det kan finnas arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor. Det finns möjlighet att själva bestämma och styra över sitt jobb, bland annat på följande punkter:

 • Arbetstider – till exempel bara dagtid eller varierande arbetstider
 • Arbetsmängd – jobba mycket eller lite – heltid, deltid eller bara enstaka extrapass
 • Arbetsort – som bemanningssjuksköterska finns möjlighet att jobba över hela landet samt även i Norge.

Alla uppdrag ser olika ut och har varierande omfattning. Vissa sträcker sig under långa tidsperioder medan andra är kortare. Det går givetvis att själv välja bland långa eller korta uppdrag likaväl som det går att själv välja arbetsmängd och annat. Det går dessutom att kombinera arbete via bemanningsföretag med en fast anställning – vilket kan vara ett bra alternativ för den som vill eller behöver dryga ut månadslönen lite.

Fördelar och nackdelar

Dom som arbetar som bemanningssjuksköterska ser troligen många fördelar med att göra det. Några av dom är att det är varierande och flexibelt. Det går att planera sin tid på ett annat sätt eftersom det är en själv som väljer uppdrag – dessutom är det inte ovanligt att det är bättre betalt.

Vissa av fördelarna kan dock ses även som nackdelar – för vissa är flexibla arbetstider bra medan andra föredrar sitt fasta schema och sin fasta arbetsplats. Kort och gott är det inte lämpligt för alla.

Frågor och Svar om A5.nu

A5.nu är en jämförelsesida för lån och krediter till företag. Här presenteras frågor och svar som tydligare beskriver sidans funktion.

Vilka äger sidan?

A5.nu ägs och drivs av SEO-bolaget Bråth. Vid frågor om sidan kan SEO-bolaget kontaktas via kontaktinformation som finns längst ner på sidan.

Kan lån tecknas hos A5.nu?

Nej, någon ansökan kan inte ske direkt på A5.nu. Det är inte heller möjligt att ställa frågor kring specifika lån eller få svar kring ett företags möjlighet att få finansiering. Detta eftersom det inte är en bank eller kreditgivare.

A5.nu är istället en informationsportal som presenterar och jämför olika svenska kreditgivare som vänder sig till företag. På sidan finns även information om olika slags företagslån och vad som skiljer dessa åt.

Hur tecknas ett lån?

Om en företagare besöker A5.nu och bestämmer sig för att teckna ett lån via någon av de nämnda kreditgivarna sker följande:

 • Klicka på länk
  Genom att klicka på ”Gå till långivare” kommer besökaren att omdirigeras till gällande långivares hemsida.
 • Fyll i ansökan
  På hemsidan fylls en låneansökan i. Bland annat anges lånesumman, amorteringstid, om någon går i borgen för lånet, eventuell säkerhet och uppgifter om företaget.
 • Godkänn villkoren
  Godkänns ansökan presenterar långivaren vilken ränta som erbjuds. Om detta accepteras skrivs låneavtalet under.
 • Pengarna betalas ut
  Flera långivare anger att utbetalning kan ske inom 24 – 48 timmar från att en ansökan skickats in och blivit beviljad. Därefter sker återbetalning av lånet månadsvis.

Som visas ovan fyller A5.nu bara en funktion i början av låneprocessen. Detta genom att jämföra och hjälpa företagaren att hitta en passande långivare.

Hur betygsätts kreditgivarna?

Alla kreditgivare som nämns på webbplatsen har ett betyg på mellan 1 och 5. Detta betyg är ett sammanlagt betyg grundat på betyg hos:

 • TrustPilot
 • MyStep
 • Cashloans
 • …och flera liknande sidor.

Hur kan företagare använda webbplatsen?

Oavsett om ett mobilabonnemang eller bolån önskas tecknas finns hemsidor som ställer ett stort antal aktörer mot varandra. Sidor som gör det enkelt för konsumenten att jämföra, läsa på om samt välja aktör.

På samma sätt fungerar A5.nu för företag som behöver finansiering. Företagare kan läsa på sidan om olika finansieringsformer, jämföra kreditgivare samt hitta bästa alternativet utifrån specifika behov.

Inget enskilt företagslån för aktiebolag passar alla bolag

Idag är lån ett av de vanligaste sätten för företag att finansiera sig på. Företag behöver som bekant ofta finansiering för att kunna växa sig större. Därmed kan det bli aktuellt för dig som företagare att ansöka om ett sådant i samband med att du ska skala upp din verksamhet på ett sätt eller ett annat. Men det finns faktiskt inte ett enskilt företagslån för aktiebolag som passar precis alla bolag – därför bör du jämföra och hitta det som lämpar sig bäst för ditt företag!

Två tips som hjälper dig att välja rätt företagslån för aktiebolag

Det kan vara svårt och mödosamt att hitta det rätta lånet för just ditt företag. Samtidigt är detta en viktig arbetsuppgift som du inte bör ta alltför lätt på. Du bör inte heller ha för bråttom och skynda dig igenom denna kritiska process. Men hur vet man då vilket lån som är det rätta för ens företag? Det är ju trots allt lätt att bli överväldigad av de många alternativ som finns där ute. Här ger vi dig några tips som kan hjälpa dig att göra ett bättre val!

 • Håll ett noga öga på räntan. Räntan för ett lån bestämmer i hög grad hur mycket lånet kostar under den totala löptiden. Därför är detta en av de viktigaste faktorerna som du behöver ta i beaktande när du fattar ditt beslut. Du bör dock vara medveten om att räntan kan variera en hel del beroende på vilket slags företagslån för aktiebolag du väljer att teckna. Lån utan säkerhet har ofta en högre ränta än om du ställer en säkerhet för lånet. Dessutom påverkar ditt företags profil i hög utsträckning vilken ränta långivaren sätter för ditt lån.
 • Undvik dolda avgifter. Det är viktigt att du läser det finstilta när du tecknar ett så viktigt avtal som ett låneavtal. Detta för att du ska kunna undvika dolda avgifter och andra tråkigheter som riskerar att ge dig huvudbry framgent. Du bör förstås alltid försäkra dig om att du till fullo förstår lånevillkoren innan du accepterar ett erbjudande från en långivare.

Prissättningen ingår i ett mäklararvode i Stockholm

Går du just nu i tankar om att sälja din bostad? Om så är fallet gör du bäst i att försöka hitta en duktig mäklare till ett rimligt mäklararvode i Stockholm. Detta bör du helst göra redan i samma ögonblick som du får insikt i att din bostad ska läggas ut till försäljning. Efterfrågan på dessa aktörer är nämligen stor och därmed är också söktrycket efter dessa stort. Därför är det viktigt att du är på hugget och jobbar proaktivt för att komma överens med en skicklig fastighetsmäklare i staden.

Mäklararvoden inkluderar prissättningen av din bostad

Innan din bostad läggs ut till försäljning på marknaden behöver du och din mäklare komma överens om prissättningen av bostaden. Detta är en av de många tjänster som ingår i fastighetsmäklarnas mäklararvoden. Du kan förvisso välja att göra en del efterforskningar på egen hand. Men när det kommer till kritan bör du lita på din mäklare då denne specialiserar sig på att värdera och prissätta bostäder i huvudstaden. Därmed är denna person sannolikt bäst lämpad att sätta utgångspriset på din bostad.

En annan sak som du bör ha i åtanke är att du inte alltid behöver samarbeta med den mäklare som vill sätta det högsta utgångspriset. I slutändan handlar det snarare mer om vilken fastighetsmäklare du klickar mest mer och har störst förtroende för. Detta är till och med viktigare än vilket mäklararvode i procent som personen ifråga vill debitera dig. Dessutom är ju ett högt respektive lågt utgångspris ingen som helst garanti för att din bostad kommer säljas till just detta pris i slutändan.

Det är ofta så att ett lägre utgångspris kan locka fler spekulanter till visningen. Fler budgivare kan resultera i en budgivning där slutpriset trissas upp lite högre. Därför bör du och din mäklare undvika att sätta ett alltför högt utgångspris.

Detta är ett genomsnittligt mäklararvode i Stockholm

Ett genomsnittligt mäklararvode i Stockholm är 1,7 %. Dessutom finns det mer intressant data kring arvodena i huvudstaden:

 • Det genomsnittliga arvodet räknat i kronor och ören är 82 394 kronor.
 • Medianen ligger lite lägre, på 72 763 kronor.
 • Den vanligaste arvodestypen är en så kallad arvodestrappa.

Så hittar du det bästa smslånet

Det kan finnas många tillfällen i livet som gör att man behöver lite tillskott i den egna kassan. Det kan till exempel handla om att något har oväntat gått sönder i hemmet eller att bilen behöver lagas. Man kan också behöva pengarna ganska snabbt och även på ett enkelt och smidigt sätt. Då gäller det att hitta det bästa smslånet för att du ska hitta det som passar dig.

Att ansöka om ett smslån går nämligen både snabbt. Det är även oftast en väldigt enkel process. Processen sköts också oftast på nätet även om namnet antyder att det sker via sms. Dessutom erbjuder många långivare som erbjuder smslån utan att ta en kreditupplysning via UC. Det innebär att du som har exempelvis betalningsanmärkningar ändå kan ansöka.

Jämför för att hitta det bästa smslånet

I dag finns det en uppsjö av olika smslån med sina specifika för- och nackdelar. Att det finns så många olika smslån är positivt eftersom du har möjlighet att få det bästa smslånet som passar just dig och dina ekonomiska förutsättningar. Generellt brukar man säga att man kan låna lägre summor vid denna typ av lån än till exempel om du skulle ansöka om ett privatlån. Det brukar handla om från cirka 1 000 kronor men kan vara ända upp till omkring 50 000 kronor.

För att hitta det bästa smslånet för dig kan du fundera över följande frågor innan du ansöker:

 • Hur mycket vill eller behöver du låna? Du bör inte låna mer än vad du behöver och kan betala tillbaka med ränta.
 • Vilka krav ställer den specifika långivaren? Även om långivarna generellt inte ställer så höga krav på dig som vill ansöka om ett smslån, kan det ändå finnas vissa krav som du behöver uppfylla.
 • Hur snabbt behöver du pengarna? De flesta långivarna erbjuder snabb utbetalning även under helger men det kan skilja sig åt. Det är därför en bra sak att kolla upp innan du ansöker så att du inte blir besviken.
 • Finns det en uppläggningsavgift och vilken ränta erbjuder långivaren? Detta kan skilja sig mycket mellan olika långivare.

Därför är det viktigt att du jämför bolån

Ett bolån är ett lån som innebär att du lånar pengar med din bostad som säkerhet. Det är kanske det enskilt största lån som du någonsin kommer att ansöka om. Detta eftersom det oftast kostar mer än vad till exempel en bil gör.

Det är också en viktig affär eftersom du antagligen ska bo i din nya bostad under en längre tid framöver. Att bo i en bostad där du och din familj mår bra och trivs är en viktig del i livskvaliteten. Det är därför av vikt att du får en bra ränta och villkor på ditt lån.

Allt detta gör det också ännu viktigare att du faktiskt jämför bolån mellan olika långivare. Långivare kan nämligen ha vitt skilda villkor och ränta som kraftigt varierar beroende på långivare.

Så gör du när du jämför bolån

Som vi redan varit inne lite på så finns det flera fördelar när du ska jämföra bolån. Många variabler är desamma oavsett långivare, som till exempel krav på kontantinsats och amorteringskrav.

Men på andra punkter kan saker och ting skilja sig åt. Det handlar främst om vilken ränta som du kommer att kunna få. Räntan sätts oftast individuellt och beror på vilken ekonomisk situation som du har. Ju bättre ekonomi du har, desto lägre ränta kan du få.

Gör en jämförelse på följande sätt

När du jämför bolån och långivare är det en smidig och enkel process. Det gör du enkelt genom att följa nedanstående steg:

 • Du fyller enkelt i en ansökan om bolån direkt på nätet. Denna process tar endast några få minuter. Om du har någon fundering i detta skede så har du möjlighet att kontakta chatten för att få hjälp.
 • Du får erbjudanden från olika långivare. Dessa vill erbjuda dig ett lån utifrån den information som du lämnat samt den kreditupplysning som gjorts på dig. Detta sker oftast inom ett par dagar.
 • Du får besked via e-post när du erhåller nya erbjudanden. Du kan också se alla erbjudanden som inkommit. När alla har inkommit så kan du i lugn och ro sitta och jämför bolån och långivare. Detta för att du ska hitta det erbjudande som passar just dig bäst.

Vad avgör guldpris hos uppköpare?

Över hela Sverige finns uppköpare av guld och silver. Detta både i fysiska butiker och via E-lösningar. Vilket guldpris de erbjuder, och vad säljaren därmed får, beror på flera faktorer.

Guldpris beror på…

 • Världsmarknadspriset
  Det som primärt avgör uppköparnas pris är det internationella världsmarknadspriset. Guldmarknaden omsätter extremt stora summor varje dag och genom detta kan aktuella prisnivåer skapas som gäller över större delen av världen. Exempelvis brukar ett ökat guldpris kunna ses vid oroligheter på aktiemarknaden eller vid oro om kraftigt ökad inflation. Detta utifrån dess värdebevarande funktion. Att aktuellt guldpris hos uppköpare kan ändras dag från dag, eller i alla fall vecka till vecka, beror på att de i sin tur får olika mycket när de säljer vidare.
 • Karat
  Högst pris per gram ges för nypräglade tackor på 24 K. Därefter 23 K, 22 K och fallande. Den som funderar på att sälja sitt guld kan därmed kontrollera karat och sedan titta på butikernas hemsidor för att se aktuellt pris utifrån karat.
 • Gram
  Guldpris hos uppköpare anges vanligtvis i kronor per gram. Det gör det enkelt för säljare att väga de föremål som önskas säljas redan i hemmet och göra en egen ungefärlig beräkning på hur mycket de skulle få i ersättning.
 • Smycke
  När smycken säljs till guldbutiker kan de i vissa fall ge ett högre pris än om det säljs som nedsmältningsbart guld. Butiken kontrollerar alltid om det är ett smycke som kan säljas vidare istället för att smältas ner. De som har guldsmycken hemma bör alltså först be om värdering från en butik och inte bara utgå från att de måste säljas till aktuellt pris på guld.
 • Prisgaranti
  Utöver faktorerna ovan kan även prisgaranti påverka vad säljaren får.

Exempel:
En person går in i en butik som erbjuder 440 kr per gram. Personen har 100 gram att sälja och inser det är värt att jämföra flera butiker. Det tar inte lång tid innan personen hittar en uppköpare som erbjuder 443 kr. Eftersom den första butiken hade prisgaranti höjde de ersättningen direkt till 444 kr.

Prisgaranti innebär alltså att butiken lovar att matcha ett bättre bud. Detta förutsatt att villkoren är uppfyllda för att kunna ta del av denna garanti. Exempelvis brukar garantin inte gälla för kortvariga kampanjer eller erbjudanden.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén